Zgodnie z § 17. 1. ROZPORZĄ„DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNʘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) “właściciel lub zarzą…dca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będącego jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.”

Nasza firma organizuje i przeprowadza profesjonalne ćwiczenia ewakuacyjne.

W razie pytań„ służymy pomocą.