Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Mając na uwadze obowiązujące przepisy i akty prawne, oferujemy Państwu pomoc związaną z dostosowaniem waszych budynków, obiektów lub terenów do wymogów ochrony przeciwpożarowej poprzez wykonanie m.in. dokumentacji pożarowo – technicznej oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, które są wymagane dla niemalże każdego obiektu.

W ramach doradztwa oferujemy Państwu:

 • opracowanie analiz zagrożenia pożarowego obiektów z uwzględnieniem sposobów ewakuacji,
 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów użyteczności publicznej,
 • inne opracowania z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • kompleksową obsługę firm w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OBIEKTÓW

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być opracowana dla wszystkich obiektów przeznaczonych do wykonywania funkcji:

 • użyteczności publicznej (urzędy, kina, biura, szkoły, przedszkola, szpitale, itp.),
 • zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty, sanatoria, domy wczasowe, domy opieki),
 • produkcyjnych,
 • magazynowych,
 • inwentarskich

z wyłączeniem obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1.000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2,
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1.500 m3,
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1.000m2

KTO OPRACOWUJE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego opracowywane są na zlecenie właściciela, zarządcy lub użytkowników obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe.
Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ciąży na wyżej wymienionych osobach.
W praktyce, ponieważ wiąże się to z koniecznością posiadania fachowej wiedzy, opracowywanie instrukcji zlecane jest specjalistom. Bywają również sytuacje, gdy bardziej właściwe wydaje się zlecenie opracowania takiej instrukcji fachowcom, ponieważ prawidłowe opracowanie w znaczny sposób może wpływać na przyszłe bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie oraz skuteczność i szybkość ewakuacji oraz działań ratowniczych i gaśniczych (np. szkoły, szpitale, zakłady produkcyjne, stacje benzynowe). Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zazwyczaj są więc opracowywane na zlecenie właściciela, użytkownika lub zarządcę obiektu przez:

 • rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • specjalistów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • projektantów,
 • inne osoby (np. na podstawie umowy),
 • wyspecjalizowane firmy (BHP i PPOŻ.).

W przypadku wykonywania instrukcji przez inne osoby powinna być ona zaakceptowana przez właściciela, użytkownika lub zarządcę obiektu (przez złożenie podpisu) ponieważ na tych osobach ciąży obowiązek opracowania instrukcji i to one odpowiadają za jej treść.

CO POWINNA ZAWIERAĆ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem,
 • sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,
 • sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane,
 • sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi
 • sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

Zalecane jest podanie w instrukcji elementów istotnych ze względu na ochronę przeciwpożarową w szczególności:

 • określenie konstrukcji budynku,
 • przeznaczenia,
 • kategorii zagrożenia ludzi lub obciążenia ogniowego
 • wymiarów budynku (szerokości, długość, wysokości i ilości kondygnacji)
 • rzuty poszczególnych kondygnacji,
 • plan działki z zaznaczeniem dojazdów oraz przeszkód naturalnych i sztucznych,
 • oznaczenie kierunków ewakuacji i wyjść ewakuacyjnych,
 • rozmieszczenia urządzeń przeciwpożarowych,
 • wyłączników instalacji technicznych,
 • lokalizacji instalacji gazowych,
 • przechowywania lub występowania materiałów niebezpiecznych wraz z podaniem ilości substancji i jej charakterystyk wraz ze sposobami postępowania).

INNE UWAGI DOTYCZĄCE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

 • Dopuszcza się, aby instrukcja stanowiła w obiektach produkcyjnych i magazynowych
 • część instrukcji technologiczno-ruchowej.
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.
 • Z instrukcją należy zapoznać wszystkich pracowników.