Zapewniamy Państwu możliwość wykonania prób ciśnieniowych butli oraz zbiorników gaśniczych. Wszystkie próby wykonywane są pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego i w obecności inspektora, na odpowiednio przystosowanych stanowiskach. Po każdej próbie sporządzany jest protokół na okoliczność badania. W przypadku gdy sprzęt nie przejdzie pomyślnie próby ciśnieniowej, zapewniamy nowy, zamienny sprzęt ppoż.
Wymóg prowadzenia okresowych badań regulowany jest przez Akty Prawne: Ustawę z dnia 21 sierpnia 2000 o Dozorze technicznym.

W przypadku posiadania przez Państwa zbiorników lub butli bez ważnej legalizacji nie może być on dopuszczony do dalszej eksploatacji. Należy bezwzględnie poddać go badaniu w celu jego aktualizacji i dopuszczenia.