W pełnym zakresie realizujemy wymagania normy PN-EN 671-3 “Renowacje hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym”.
Mierzymy między innymi ciśnienie oraz wydajność hydrantów. Przeprowadzone badanie każdorazowo zakończone jest wydaniem “protokołu badania, przeglądu i konserwacji hydrantów”. Zależnie od wyniku dokonanych pomiarów każdy hydrant zostaje oznaczony kontrolką, gdzie zamieszczone są parametry techniczne wydajności oraz ciśnienia.
Stosowany przez nas układ pomiarowy firmy Kresaf pozwala na precyzyjny pomiar przy małym zużyciu wody.

Badania wykonujemy w oparciu o nast. przepisy:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.690 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 121 poz.1139),
  • PN-EN ISO 5167-1 do 4 Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w rurociąg…
  • Polska Norma PN-97/B – 02865 – “Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa” (dla hydrantów innych niż zgodne PN-EN i starych),
  • Polska Norma PN-EN 671-1 “Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne – Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym”,
  • Polska Norma PN-EN 671-2 “Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne – Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym”,
  • Polska Norma PN-EN 671-3 “Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne – Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym”,
  • publikację “Pomiar parametrów hydrantów wewnętrznych” Sylwester Kieliszek, Włodzimierz Suchecki, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, BIT UKD 614.843.1:621.643.51.001.2