Konieczność wykonywania przeglądów i badań hydrantów wewnętrznych oraz węzy pożarniczych wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. – patrz §3 i §18 (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Rozporządzenie określa także częstotliwość badań węży hydrantowych co najmniej jeden raz w ciągu 5 lat.
Posiadamy wysokiej klasy (o dokładności 0,5%) specjalistyczny sprzęt do badania węży hydrantowych.
W pełnym zakresie realizujemy wymagania normy PN-EN 671-3 “Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym” – mierzymy wytrzymałość ciśnieniową węży. Zastosowany moduł pomiarowy pozwala na precyzyjne określenie wytrzymałości węży na maksymalne ciśnienia zawarte w Polskiej Normie. Każde badanie zakończone jest wydaniem “Świadectwa Badania Węży Hydrantowych i Pożarniczych”. Wąż po badaniu zostaje trwale oznaczony datą wykonania próby.