RODO

Dane osobowe

Szanowni Państwo,

Jeżeli czytacie niniejszą informację, to znaczy, że w przeszłości kontaktowaliśmy się ze sobą, współpracujemy lub współpracowaliśmy ze sobą, lub dokonywaliście u nas zakupów albo korzystaliście ze świadczonych przez ZAMPOŻ ZHU Jolanta Jakubczak usług, w wyniku czego udostępniliście nam swoje dane i skutkiem czego staliśmy się administratorem Państwa danych osobowych. Jak powszechnie wiadomo od 25 maja 2018 r. rozpoczynamy w Polsce stosowanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Z uwagi na zmieniające się przepisy przekazujemy wymagane informacje, w tym na temat Pana/Pani praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi. Jednocześnie informujemy, że jesteśmy gotowi, aby chronić Państwa dane na najwyższym poziomie, uwzględniając nowo wprowadzane przepisy.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, i/lub: nazwy firmy, numeru NIP, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i numeru telefonu, jest ZAMPOŻ ZHU Jolanta Jakubczak z siedzibą w Sitańcu 11d, 22-400 Zamość Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • umożliwienia kontynuacji współpracy pomiędzy ZAMPOŻ ZHU Jolanta Jakubczak a Panem/Panią oraz w celu,
 • ewentualnego zawarcia umowy: handlowej, obsługi serwisowej,
 • w zakresie niezbędnym do wykonywania umów, zamówień i zobowiązań,
 • dla realizacji obowiązku prawnego sporządzania i przechowywania dokumentacji finansowej
 • przesyłania informacji marketingowej drogą mailową oraz telefoniczną
 • potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami
 • nagrywania obrazu dla monitoringu wizyjnego na terenie zakładu

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 pkt.: a, b, c, f, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy pomiędzy ZAMPOŻ ZHU Jolanta Jakubczak a Panią/Panem i wypełnienia przez ZAMPOŻ ZHU Jolanta Jakubczak oraz Panią/Pana wszelkich obowiązków związanych z zakończeniem współpracy, lub zgłoszenia sprzeciwu, a po tym przez okres wymagany przepisami prawa. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez ZAMPOŻ ZHU Jolanta Jakubczak narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom w przypadku, gdy wymaga tego usługa, którą zamówiliście.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: zampoz@zampoz.pl

Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i kierowana jest troską o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

ZAMPOŻ ZHU
JOLANTA JAKUBCZAK

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO – informuję, że:

 1. Administratorem danych jest: Zampoż ZHU Jolanta Jakubczak (Sitaniec 11 d, 22-400 Zamość, tel. 84 6399442, fax. 84 6399442, e-mail: zampoz@zampoz.pl), zwany dalej ZAMPOŻ.
 2. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenach ZAMPOŻ oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. e) RODO oraz art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 3. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:
  • budynek zakładu (pomieszczenie biurowe, pomieszczenie napraw i przeglądów, pomieszczenie magazynowe i garaż),
  • obszar przyległy do części frontowej budynku (wybrukowany) do bramy wjazdowej.
 4. Wchodząc na obszar objęty monitoringiem Pani/Pan potwierdza, że zapoznał się z informacjami zawartymi w niniejszej klauzuli.
 5. Kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ograniczenia ich przetwarzania – w granicach określonych w przepisach prawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 9. Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie posesji ZAMPOŻ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie posesji ZAMPOŻ.